Rezervatia naturala "Calugaru - Iancina" (judetul Tulcea)

Rezervaţia prezintă o mare valoare ştiinţifică întrucât conservă litoralul fosil al Mării Negre, dinaintea închiderii lagunelor litorale. Aspectul original al rezervaţiei constă în falezele sau malurile stâncoase erodate în forme spectaculoase de apele lacului Razim, în care se dezvoltă câteva grote. Aceste promontorii alternează cu mici plaje de nisip sau pietriş respectiv cu zone joase aluvionare. Aria protejată reuneşte 9 cenotaxoni, ceea ce reprezintă cel mai mare număr de asociaţii de pajişti stepice şi stâncării, în comparaţie cu restul rezervaţiilor din nordul Dobrogei, aici fiind reprezentate atât stepa petrofilă cât şi stepa cu graminee, respectiv stepa cu graminee şi dicotiledonate. Împreună cu zona strict protejată Capul Doloşman, această rezervaţie constituie singura arie protejată, cel puţin din România, care asigură conservarea asociaţiei foarte rare de pelin (Koelerio lobates - Artemisietum lerchianae), endemică pentru Dobrogea. Aceasta este unica arie protejată din judeţul Tulceaîn care se conservă asociaţia endemică de stepă petrofilă Teucrio polii - Melicetum ciliatae. Din punct de vedere floristic aceasta reprezintă una din puţinele arii protejate din Dobrogea de Nord în care sunt întâlnite speciile de cârcel (Ephedra distachya), Goniolimon collinum, păliur (Paliurus spina – christi), mierluţă (Minuartia adenotricha). Fauna rezervaţiei se distinge îndeosebi prin numărul ridicat de specii de păsări răpitoare între care se remarcă codalb (Haliaeetus albicilla), acvila ţipătoare mare (Aquila clanga), şorecar mare (Buteo rufinus), erete sur (Circus pygargus), şerpar (Circaetus gallicus).

Comentarii